Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Czy przy stosowaniu wentylacji nawiewnej grawitacyjnej m.in. dla pomieszczeń technicznych, kotłowni, kontenerów, itd. (gdzie nie musi być zachowana "czystość" powietrza) należy stosować zapisy § 152 ust. 3 r.w.t.?Czy będzie zgodne z przepisami wykonanie dla ww. obiektów samego otworu nawiewnego o wymaganej powierzchni w zewnętrznej ścianie, zamiast kanału typu "Z" dla zachowania min. 2 m odległości dolnej krawędzi otworu wlotowego do poziomu terenu?

Czy pojęcie "czerpnia" stosuję się tylko dla wentylacji mechanicznej, czy należy stosować ją również dla wentylacji grawitacyjnej?

Odpowiedź

Ustawodawca nie wiąże pojęcia czerpni z konkretnym rodzajem wentylacji. Jeśli w ramach instalacji wentylacyjnej projektowana jest czerpnia to należy zastosować postanowienia § 152 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. Wykonując jedynie otwór nawiewny nie ma konieczności zachowania, wskazanej w ust. 3 ww. przepisu, 2-metrowej odległości dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu.

Uzasadnienie

Kluczowym pojęciem dla odpowiedzi na przedstawione pytanie jest pojęcie czerpni. W przepisach brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Jednak zdefiniować ją można jako wlot powietrza do sieci kanałów wentylacyjnych składający się z kratki zewnętrznej, skrzynki rozprężnej oraz kołnierza do podłączenia kanału.

Regulacje dotyczące czerpni zostały zawarte w § 152 r.w.t. Ustęp 1 tego przepisu stanowi, że czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza. Ustawodawca nie wskazał, czy odnosi pojęcie czerpni do wentylacji grawitacyjnej czy mechanicznej. Użycie określenia "w instalacjach wentylacji" oraz fakt, że wcześniejsze przepisy wprowadzają rozróżnienie między wentylacją grawitacyjną i mechaniczną (np. § 148 r.w.t.) oznacza, że zastosowanie unormowań § 152 r.w.t. zależy od tego, czy dana instalacja wentylacyjna przewiduje czerpnie, a nie od rodzaju samej wentylacji.

Co ważne, w przypadku stwierdzenia przez projektanta braku konieczności wykonania czerpni, nie znajdują zastosowania postanowienia § 152 r.w.t. Oznacza to, że wykonując jedynie otwór nawiewny nie ma konieczności zachowania, wskazanej w ust. 3 ww. przepisu, 2-metrowej odległości dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu.


Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .