Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy podmiot gospodarczy (inny niż rolnik) będący władającym powierzchnią ziemi może wykorzystywać komunalne osady ściekowe na cele wymienione w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – dalej u.o. bez zezwolenia na ich przetwarzanie? Czy zwolnienie z art. 45 ust. 1 pkt 3 u.o. dotyczy tylko rolników?


Odpowiedź:

Podmiot gospodarczy (inny niż rolnik) będący władającym powierzchnią ziemi może wykorzystywać komunalne osady ściekowe na cele wymienione w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 u.o. pod warunkiem, że jest ujawniony w ewidencji gruntów jako władający powierzchnią ziemi.


Zwolnienie z art. 45 ust. 1 pkt 3 u.o. dotyczy każdego podmiotu władającego powierzchnią ziemi ujawnionego w ewidencji gruntów w tym charakterze.


Uzasadnienie:

Pojęcie "władający powierzchnia ziemi" jest zdefiniowane w art. 3 pkt 44 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) – dalej p.o.ś., zgodnie z którym za władającego powierzchnią ziemi należy uznać właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków ujawniono inny podmiot władający gruntem - podmiot ujawniony jako władający.

Takim podmiotem może być użytkownik wieczysty gruntu, trwały zarządca nieruchomości, użytkownicy, dzierżawcy - § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454). Władający powierzchnią ziemi jest odpowiedzialny za teren, którym włada. Jest nim zarówno właściciel, jak i podmiot posiadający ograniczone prawo rzeczowe, trwały zarządca i inna osoba posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.

W świetle definicji p.o.ś. użyte w art. 96 ust. 2 u.o. pojęcie "władający powierzchnią ziemi" mieści w sobie dotychczasowe określenie osób uprawnionych do stosowania komunalnych osadów ściekowych.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.