Zakład prowadzący działalność gospodarczą pobiera wodę z ujęcia podziemnego i wykorzystuje ją na cele socjalne oraz na podlewanie trawnika przy użyciu zraszaczy. Czy poza pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w związku z nawadnianiem (art. 31 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod.)? Czy zraszacze należy zakwalifikować jako urządzenie melioracji wodnych szczegółowych zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt 5 pr. wod.?

Odpowiedź:

W moim przekonaniu wystarczające jest pozwolenie wodnoprawne na pobór wody, który w celach tego poboru wymieni również podlewanie trawników.
Zraszania trawników nie zaliczałabym do nawadniania gruntów, o którym mowa w art. 31 ust. 4 pkt 1 pr. wod., gdyż pod pojęciem nawadniania rozumiany jest jeden z systemów melioracji polegający na dostarczaniu wody do gleby w celu zapewnienia warunków wegetacji roślin uprawnych.
Zraszacze trawników nie są urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych, gdyż nie spełniają kryterium melioracji wodnych, które, stosownie do art. 70 ust. 1 pr. wod., polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby oraz ułatwieniu jej uprawy.