Pytanie:
Czy w operacie wodnoprawnym dotyczącym pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu wnioskodawca powinien podać wysokość pomostu? Czy pojęcie podstawowych parametrów dotyczących budowy urządzenia wodnego - pomostu - obejmuje jego wysokość od korony pomostu do dna akwenu? Czy organ wydający pozwolenie wodnoprawne powinien wezwać do przedłożenia tego parametru, czy też podana w operacie wysokość od powierzchni lustra wody jest wystarczająca?

Odpowiedź:
Wysokość pomostu od lustra wody nie jest wystarczająca.

Stosownie do art. 132 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) – dalej pr. wod., w części opisowej operatu wodnoprawnego podaje się podstawowe parametry charakteryzujące urządzenie wodne. W przypadku pomostu są to przede wszystkim wymiary: długość, szerokość, wysokość, ewentualnie kształt oraz dane konstrukcji za pomocą której jest posadowiony. W myśl art. 132 ust. 3 pkt 2 pr. wod., w części graficznej są to ponadto zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń. Jeżeli w części opisowej nie podano wysokości pomostu od dna akwenu, ale podano ten wymiar w części graficznej, to brak jest podstaw do wzywania wnioskodawcy do uzupełniania operatu. Jeżeli jednak w ogóle brak jest tego wymiaru, to wezwanie jest uzasadnione.

Dodatkowo zwracam uwagę, że wysokość pomostu do dna akwenu jest istotna również w świetle art. 29 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), bowiem ten parametr stanowi o potrzebie uzyskania pozwolenia na budowę.