Przedsiębiorca w 2005 r. uzyskał zezwolenie na świadczenie usług z zakresu usuwania odpadów komunalnych (ważne do 2014 r.). W czerwcu tego roku złożył wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Przedmiotowy wpis dokonano i dostarczono przedsiębiorcy dane zaświadczenie.

Czy organ powinien po dokonaniu wpisu wygasić zezwolenie wydane w 2005 r.?

Odpowiedź:

Do upływu okresów przejściowych określonych w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), organ wydający zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych nie powinien wszczynać procedury wygaszającej decyzję, o czym mowa w art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem organ administracji, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli stała się bezprzedmiotowa, a uznanie za nieważną takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. Jednakże to wydane zezwolenie jest podstawą prowadzenia działalności przez podmioty, które je uzyskały przed dniem wejścia w życie przepisów nowelizujących ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), czyli przed dniem 1 stycznia 2012 r., także po wejściu zmian, a nie wpis do działalności regulowanej. Ten stanowi taką podstawę dopiero od dnia 1 stycznia 2013 r. Zatem wydane zezwolenie do upływu terminów określonych przez przepisy przejściowe nie jest bezprzedmiotowe, a ich wygaszenie nie wynika z mocy przepisów, ani nie leży w interesie strony lub w interesie społecznym. Natomiast, wraz z upływem terminów przejściowych organ powinien wygasić wydane zezwolenia.

Uzasdnienie:

W celu wygaszenia przedmiotowego rodzaju zezwoleń organ gminy będzie musiał, wszcząć postępowanie w nowej sprawie, kończącej się wydaniem decyzji administracyjnej. Podstawy do tego będą występowały dopiero po upływie – określonego w art. 14 ust. 1 ustawy zmieniającej – terminu (12 miesięcy), w jakim przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność na podstawie wydanego zezwolenia. Dlatego też postępowania zmierzające do wygaszenia zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych powinny być wszczynane dopiero w momencie, gdy zezwolenia nie będą mogły stanowić już podstawy do prowadzenia określonego w nich rodzaju działalności. Decyzja tego rodzaju wywołuje skutki prawne ex tunc, tzn. od dnia, w którym powstały przesłanki wygaśnięcia decyzji, czyli od dnia, w którym decyzja stała się bezprzedmiotowa" (wyrok WSA w Warszawie z 10 listopada 2006 r., sygn. V SA/Wa 1589/06). Zatem, bez względu na to, kiedy będzie wydana decyzja wygaszająca, to i tak skutki prawne będzie wywoływała ona następnego dnia po upływie okresu przejściowego, wskazanego w art. 14 ust. 1 u.z.u.u.c.p.g.