Podstawš do rozmów będzie tzw. platforma współpracy – projekt realizowany ze œrodków unijnych przez starostowo hajnowskie, który ma na celu budowanie dialogu społecznego na rzecz Puszczy (działania na kwotę ok. 2 mln zł).

Pomysł powrotu do wspólnego stołu obrad nad możliwym poszerzeniem parku narodowego na terenie Puszczy Białowieskiej będzie rozwijany podczas rozmów z ministrem Andrzejem Kraszewskim. Do spotkania ministra œrodowiska z samorzšdowcami i zainteresowanymi stronami ma dojœć wkrótce.

Przedmiotem rozmów będzie poszerzenie parku narodowego i realizacja inwestycji na terenie gmin okołopuszczańskich – ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, ale też œrodków, które mogš stanowić uzupełnienie tej puli i pozwalajš na finansowanie większego wachlarza inwestycji. – Inicjatywa rozmów jest spójna z propozycjš senatora Cimoszewicza i posła Tyszkiewicza, którzy zadeklarowali wsparcie dla Puszczy Białowieskiej – dodaje minister Zaleski.

Minister Janusz Zaleski komentujšc spotkanie podkreœlał:

- Z nadziejš patrzymy na możliwoœć wznowienia rozmów o lepszej ochronie przyrody Puszczy Białowieskiej. Ministerstwo Œrodowiska podjęło daleko idšce kroki w kierunku poprawy ochrony Puszczy Białowieskiej: zmniejszyliœmy pozyskanie drewna do iloœci zaspokajajšcej tylko lokalne potrzeby (48,5 tys. m3/rok 2011 - trzykrotna redukcja względem roku 2010), rozpoczęliœmy proces przyznawania dotacji i pożyczek na ekologiczne inwestycje (m.in. 6 mln zł na 85% dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni œcieków oraz kolektorów słonecznych), wprowadziliœmy zakaz polowań w otulinie parku narodowego.

Stawiamy na otwarty dialog ze wszystkimi zainteresowanymi – samorzšdowcami, mieszkańcami, organizacjami pozarzšdowymi. Po odrzuceniu pierwszej, kompleksowej propozycji Ministerstwa Œrodowiska dla samorzšdów, czyli 100 mln zł na inwestycje przy powiększeniu parku o 20 tys. ha. Teraz nie stawiamy sztywnych warunków ale też nie deklarujemy takiego wsparcia, jakie było możliwe w zeszłym roku.

Propozycję realizacji Białowieskiego Programu Rozwoju Ministerstwo Œrodowiska przedstawiło w czerwcu 2008 r. BPR zakładał rozwój regionu Puszczy Białowieskiej dzięki inwestycjom i miał pokazać jak godzić lokalne potrzeby (inwestycje w infrastrukturę, rozwój turystyki i usług wokół niej skoncentrowanych, jak noclegi, lokalne produkty, usługi gastronomiczne, a co za tym idzie stworzenie nowych miejsc pracy) z potrzebš ochrony przyrody. Trzykrotnemu poszerzeniu parku narodowego miały towarzyszyć inwestycje w ekologiczny rozwój terenu na ok. 100 mln zł.