Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują możliwość składania do właściwych urzędów skarbowych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej eliminuje konieczność materializowania ich w formie papierowej i przesyłania do konkretnego urzędu. Ponadto, zgodnie z art. 45ba ust. 1 ustawy o PIT, deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Regulacje te nie określają jednak zasad odnoszących się do przekazania informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 podatnikom (tj. osobom zatrudnionym u płatnika na podstawie stosunku pracy lub też byłym pracownikom). Ogólna dyspozycja wyrażona w art. 39 ust. 1 ustawy o PIT, nakazuje jedynie przesłanie informacji, w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku podatkowym, nie precyzując dodatkowych warunków, od których uzależniona byłaby prawna skuteczność „przesłania”. Takich regulacji nie zawierają także przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych.

(...)

Zobacz więcej na www.podatki.abc.com.pl