Geoparki są miejscami o szczególnych wartościach geologicznych. Ich głównym zadaniem jest ochrona dziedzictwa geologicznego kraju, a poza prezentacją krajobrazu naturalnego i tych unikatowych walorów - pokazywanie zabytków techniki górniczej, hutniczej czy hydrotechniki.

Włączenie polskiej części Łuku Mużakowa w struktury Europejskiej Sieci Geoparków podnosi rangę realizowanej w Polsce działalności turystycznej. Podkreśla także wartość przyrody nieożywionej (gleba, woda, skały, minerały, powietrze) i zapewnia promocję kraju na świecie. Jest także cennym wsparciem dla dalszych działań, dzięki możliwości współpracy i wymiany doświadczeń w obrębie sieci.

Wręczenie certyfikatu podczas X Sesji Międzynarodowej Konferencji Europejskiej Sieci Geoparków to zwieńczenie wspólnych wysiłków geologów, przedstawicieli państwowej służby ochrony przyrody, władz administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, członków stowarzyszeń zrzeszających lokalne społeczności i prywatny biznes oraz szeregu innych organizacji skupionych wokół lokalnej inicjatywy geoturystycznej.

- Mając do dyspozycji różnorodne dziedzictwo geologiczne, podjęliśmy działania mające na celu wyeksponowanie jego wybitnych walorów krajobrazowych na szczeblu krajowym, jak i europejskim - mówi dr Henryk Jacek Jezierski Główny Geolog Kraju - Mogliśmy to zrobić dzięki utworzeniu geoparków! Obiekty tego typu umożliwiają szeroką promocję nauk geologicznych oraz propagowanie ich funkcji edukacyjnych i turystycznych. Ponadto za pojęciem geoparku kryje się również dbałość o zasoby przyrody nieożywionej, przekładająca się na efektywne udostępnianie cennych geologicznie obszarów.

Łuk Mużakowa jest wyjątkowym miejscem dla geologów i przyrodników i stanowi atrakcję turystyczną regionu. Znajduje się w województwie lubuskim, ma kształt podkowy, na jego obszarze występuje ponad 100 zbiorników wodnych, które powstały w wyrobiskach po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego oraz żwirów. Zbiorniki te wzbogacają krajobraz dzięki malowniczemu zabarwieniu wód od turkusowo niebieskiego, zielonego, granatowego do pomarańczowego, czerwonego i brunatnego. Dodatkowym walorem historycznym i kulturalnym jest jeden z piękniejszych parków przypałacowych w Europie w m. Łęknica.