Dofinansowanie zostanie wykorzystane na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Sanoku" nr POIiS.01.00-00-020/09, w ramach którego zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody w Trepczy, a także wybudowane 0,3 km kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sanok.

Jest to pierwsza umowa zawarta w ramach nowej formy wsparcia finansowego, jakie NFOŚiGW oferuje beneficjentom I osi priorytetowej POIiŚ czyli dopłat do ceny wykupu obligacji. Zgodnie z przyjętym programem priorytetowym, dopłaty mogą być udzielone do ceny wykupu obligacji kuponowych. Ta nowa forma dofinansowania jest odpowiedzią NFOŚiGW na sugestie przekazywane przez jednostki samorządów terytorialnych oraz przez spółki komunalne, bowiem obligacje są atrakcyjną formą finansowania inwestycji infrastrukturalnych związanych z ochroną środowiska.

Inwestycja ma olbrzymie znaczenie dla regionu. Jest to pierwszy tak duży projekt realizowany w Sanoku i dofinansowywany w ramach POIiŚ. Dofinansowanie w wysokości 5,55 mln złotych pomoże w zrealizowaniu celów projektu, jakimi są zwiększenie liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacyjnej o 297 osób, zapewnienie ciągłości dostaw wody o jakości odpowiadającej wymogom określonym w prawodawstwie polskim i UE dla mieszkańców aglomeracji Sanok, oraz spełnienie przez ścieki oczyszczone wymagań zawartych w Dyrektywie 91/271/EWG.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl