Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Czy takie pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej?

Czy istnieją wyroki sądów lub interpretacje (np. pisma urzędowe) dotyczące udzielania i opłacania takich pełnomocnictw?

Odpowiedź

Pełnomocnictwodo reprezentowania członka spółdzielni w walnym zgromadzeniu spółdzielnipowinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie ww. pełnomocnictwa nie podlega opłacie skarbowej.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 36 § 3 i 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze – dalej pr. sp., członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka spółdzielni. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – dalej u.o.s., opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Z powyższego wynika, iż opłacie skarbowej zostało poddane wyłącznie złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii) – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Tak więc, pełnomocnictwo do reprezentowania członka spółdzielni w walnym zgromadzeniu spółdzielni nie podlega opłacie skarbowej (nie jest to sprawa z zakresu administracji publicznej). Powyższe wynika wprost z powołanego przepisu art. 1 ust. 1 pkt 2 u.o.s. Nie spotkałem się z orzecznictwem ani piśmiennictwem, które odmiennie odnosiłoby się do ww. problemu.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .