Czy paliwa niespełniające wymagań jakościowych, co do których w toku czynności kontrolnych Państwowa Inspekcja Pracy wydała decyzję o wycofaniu z obrotu, należy uznać za odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – dalej u.o.?

Czy takie paliwo może być przekazywane do rafinerii w celu odpowiedniego przerobu i ponownego wprowadzenia do obrotu?

Jest to rozwiązanie najtańsze i w efekcie końcowym najbardziej przyjazne dla środowiska. Miałoby tu zastosowanie ust. 4 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293) - dalej r.p.k.w.u., gdzie paliwo zmieszane jest produktem/wyrobem w rozumieniu tej klasyfikacji i jako takie może zostać przekazane do ponownej rafinacji.


Odpowiedź:

Paliwo niespełniające norm jakościowych (przekazane wcześniej do obrotu) stanowi odpad w rozumieniu u.o. i może być poddane przetwarzaniu w celu wytworzenia pełnowartościowego produktu (w zależności od składu i właściwości paliwa - ponownej rafinacji lub innym działaniom obejmującym m.in. mieszanie, filtrację, zastosowanie dodatków uszlachetniających).


Uzasadnienie:

Kwestie dotyczące kwalifikacji substancji lub przedmiotów jako odpadów (lub produktów) regulują przepisy u.o. Zapisy r.p.k.w.u., jako aktu normatywnego niżej rangi, nieregulującego pod względem materialnym powyższych zagadnień, nie mogą mieć w tym przypadku zastosowania.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 6 u.o. pod pojęciem odpadu rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Wycofane z obrotu, niespełniające norm jakościowych paliwo, jako substancja nieprzydatna do dalszego użytkowania w obecnej formie, której posiadacz zamierza lub wręcz zobowiązany jest się pozbyć (przekazać do przetworzenia w specjalistycznej instalacji), w pełni spełnia przytoczoną powyżej definicję odpadu.

Tego rodzaju odpad, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), powinien zostać oznaczony kodem 13 07 03*, a następnie poddany przetworzeniu w sposób zgodny z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wskazaną w art. 17 i 18 u.o.

W myśl powyższych przepisów odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadu (za pośrednictwem uprawnionego podmiotu trzeciego) w pierwszej kolejności powinien poddać odzyskowi. Odzysk ten polegać powinien na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku.

W przypadku analizowanego odpadu przygotowanie do ponownego użycia w rozumieniu przepisów u.o. nie może mieć zastosowania ze względów technicznych. Z tego względu, zgodnie ze wskazaną hierarchią, odpad powinien zostać poddany recyklingowi. Ponowna rafinacja odpadowego paliwa, jako działanie, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu, spełnia określoną w u.o. definicję recyklingu. Jej zastosowanie jest zatem całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami.

 Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.