Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Starosta jest właścicielem obiektu szkoły wybudowanej w 1964 r. częściowo na działce należącej do powiatu, a częściowo na działce osób prywatnych. Obiekt budowany był w tamtych latach za zgodą i wynagrodzeniem ówczesnych właścicieli, ale kupno formalnie nie zostało sfinalizowane i ujawnione w księdze wieczystej. Od roku trwa w sądzie sprawa o zasiedzenie tego terenu przez powiat, który jest posiadaczem samoistnym. W chwili obecnej starosta zamierza dokonać termomodernizacji obiektu w drodze zgłoszenia.


W jaki sposób starosta może złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania spornym gruntem na cele budowlane?


Czy w przypadku braku wyrażenia zgody przez właścicieli spornego gruntu można dokonać w tej części termomodernizacji, czy też trzeba czekać (może nawet kilka lat) na zakończenie sprawy w sądzie?

Odpowiedź


Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud. pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie IV SA 453/96 "przepisy prawa budowlanego zezwalają na wydanie pozwolenia budowlanego jedynie temu inwestorowi, który posiada prawo do dysponowania nieruchomością, wynikające z prawa własności i innych praw rzeczowych jak i umowy najmu lub dzierżawy, bądź z innych stosunków zobowiązaniowych, jeżeli wynika z nich prawo użycia nieruchomości na cele budowlane." Posiadanie samoistne nieruchomości nie jest prawem, lecz staniem faktycznym, tak więc nie można uznać, iż wynika ono ze stosunku rzeczowego lub zobowiązaniowego. W przedmiotowej sprawie należy uzyskać zgodę właścicieli nieruchomości, na której posadowiony jest w części budynek szkoły.

W wypadku braku takiej zgody właściciel budynku szkoły (powiat) może wystąpić na drogę postępowania sądowego z powództwem o nakazanie złożenia oświadczenia woli przez właścicieli nieruchomości. Zauważyć należy, iż "oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę stwarza przy tym jedynie domniemanie posiadania stosownego uprawnienia. [...] Domniemanie, jakie stwarza złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 [Prawa budowlanego], może zostać obalone w ramach postępowania dowodowego." - Dudzik Sławomir, Pisuliński Jerzy. Artykuł. ST.2006.5.49

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .