Senat na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać będą członkowie rad nadzorczychUstawa trafi teraz do prezydenta. 

 
Nowelizacja przewiduje, że płatnikiem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członka rady nadzorczej ma być podmiot, w którym działa rad nadzorcza.
Do podstawowych obowiązków płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne- co wynika z art. 17 i art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) - dalej u.s.u.s. - należy zgłoszenie ubezpieczonego do właściwych ubezpieczeń, a następnie obliczanie, rozliczanie i opłacanie należnych z tego tytułu składek. Jeżeli zatem z dniem 1 stycznia 2015 r. członek rady nadzorczej zostanie objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, podmiot, w którym działa ta rada, powinien zgłosić go tych ubezpieczeń przy wykorzystaniu formularza ZUS ZUA. W przypadku, gdy członek radynadzorczej przed 1 stycznia 2015 r. był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, a z dniem 1 stycznia 2015 r. dodatkowo zostanie objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, będziemy mieli do czynienia ze zmianą rodzajów ubezpieczeń, którym będzie podlegał członek rady nadzorczej. W takim przypadku zgłoszenie członka rady nadzorczej do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych następuje w trybie art. 36 ust. 14 u.s.u.s. Mianowicie z dniem 1 stycznia 2015 r. członek rady nadzorczej powinien zostać wyrejestrowany z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie z tym samym dniem powinien zostać zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Po zgłoszeniu członków rady nadzorczej do właściwych ubezpieczeń, na płatniku składek będzie spoczywał obowiązek obliczenia, rozliczenia i opłacenia składek. 

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do 

Kompasu Księgowo-Kadrowego