Zgodnie z art. 6qa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) w brzmieniu sprzed nowelizacji organem egzekucyjnym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi był wójt, burmistrz lub prezydent miasta (odpowiednio właściwy organ związku międzygminnego). Zmiana, wprowadzona przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) polega na powrocie do zasad ogólnych  wskazanych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w myśl których organami egzekucyjnymi należności pieniężnych są naczelnicy urzędów skarbowych i prezydenci niektórych miast. Art. 6qa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie zawierał jednak wyjątek od tej ogólnej właściwości organów egzekucyjnych.

Organy samorządów, które nadal będą chciały pozostać organami egzekucyjnymi powinny zawrzeć z naczelnikami urzędów skarbowych porozumienie. Porozumienie, o którym mowa w art. 6qa ustawy w brzmieniu po nowelizacji, może być zawarte w każdym czasie, a nie tylko w trzymiesięcznym okresie przejściowym, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Wówczas organy gminy nie będą przejmowały spraw egzekucyjnych prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych, wszczętych przed wejściem w życie porozumienia, tylko dokończy je organ dotychczas właściwy, czyli naczelnik urzędu skarbowego.

(www.mos.gov.pl)