Pytanie:
Czy wójt, jako wierzyciel, może wystąpić bezpośrednio do komornika o "zajęcie " nieruchomości dłużnika w przypadku zaległości śmieciowej? Czy też winien zwrócić się z takim wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego?

Odpowiedź:
Organy gmin, a także prezydenci niektórych miast uprawnieni do prowadzenia egzekucji w charakterze organu egzekucyjnego nie mogą prowadzić egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości. Takim organem jest naczelnik urzędu skarbowego, zgodnie z art. 19 § 1 ustawy z 17.06. 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – dalej u.p.e.a. Oznacza to, ze wójt sprawę egzekucji opłat musi przekazać naczelnikowi gminy.

Uzasadnienie:
Organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych jest wyłącznie naczelnik urzędu skarbowego, zgodnie z art. 19 § 1 u.p.e.a. Organami egzekucyjnymi mogą też być prezydenci niektórych miast oraz organy gmin wchodzących w skład powiatu warszawskiego (art. 19 § 2 u.p.e.a.), jednakże nie mogą oni prowadzić egzekucji z nieruchomości. Wykonywaniem zadań z zakresu egzekucji administracyjnej mogą zajmować się również organy gmin (a także organy tych związków międzygminnych, które przejęły od gmin wykonywania zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi) ale wyłącznie na podstawie porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego.

Ustawa o odpadach. Komentarz
Prof. zw.dr hab. Wojciech Radecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Organy te nie mają uprawnień do prowadzenia egzekucji z nieruchomości. Do tego rodzaju porozumień zastosowanie znajduje art. 8 ust. 2b–5 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Naczelnik urzędu skarbowego będzie organem egzekucyjnym w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie w dwóch przypadkach: po zbiegu egzekucji administracyjnych (art. 63 u.p.e.a.) oraz w egzekucji z nieruchomości prowadzonej na wniosek wierzyciela (art. 110 i nast. u.p.e.a.).

Uwagi
Od 18.04. 2015 r. wskutek nowelizacji art. 6qa i uchylenia art. 6r ust. 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nastąpił powrót do regulacji ogólnych wynikających z art. 19 § 1 i 2 u.p.e.a.  

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami