Z dniem 7 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. poz. 1549). 

W wyniku nowelizacji zmienione zostały przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.). Na właścicieli i zarządców nałożony został obowiązek kontrolowania obiektów budowlanych w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń. Kontrolę należało będzie przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia. 

Ponadto w art. 66 Prawa budowlanego dodano ust. 1a stanowiący, że w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, których charakter uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie obiektu do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego nakaże (w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu), usunięcie skutków ingerencji lub przywrócenie stanu poprzedniego. W razie konieczności niezwłocznego zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, organ zapewni je na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Natomiast właściciel (zarządca, użytkownik obiektu budowlanego) po przeprowadzonej kontroli obowiązany będzie usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić stwierdzone w trakcie kontroli braki. Niezastosowanie się właściciela lub zarządcy do decyzji organu nadzoru budowlanego stanowiło będzie wykroczenie. W wyniku zmiany wprowadzonej w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395, ze zm.) umożliwiono nakładanie za wskazane wykroczenie w postępowaniu mandatowym grzywien w wysokości do 2 tysięcy złotych.

Wejście w życie nowelizacji spowoduje także zmianę przepisu art. 191 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553, ze zm.), który penalizuje zachowania polegające na stosowaniu przemocy wobec osoby lub stosowaniu groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. W art. 191 dodano § 1a penalizujący przypadki stosowania przemocy innego rodzaju, w których przymus będzie stosowany uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Przestępstwo określone w art. 191 § 1a zagrożone będzie karą pozbawienia wolności do lat 3. Ściganie wskazanego przestępstwa następowało będzie na wniosek pokrzywdzonego.