Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Pytanie:

Dzierżawimy od miasta budynki produkcyjno-magazynowe wraz z drogą dojazdową. Kto powinien ponosić opłatę środowiskową za wprowadzanie wód opadowych z terenu? Czy mamy obowiązek uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód ścieków opadowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z generalną zasadą wynikającą z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1323, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., obowiązek ponoszenia opłaty związanej z eksploatacją instalacji powodującej emisję ciąży na prowadzącym tę instalację. W rozumieniu art. 3 pkt 31 p.o.ś. prowadzącym instalację jest podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie. W myśl art. 3 pkt 41 p.o.ś. tytułem prawnym jest prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy. W związku z tym w kwestii ponoszenia stosownej opłaty środowiskowej istotne będzie ustalenie, czy wskazana firma dysponuje tytułem prawnym do instalacji powodującej emisję, którą w tym przypadku będzie wprowadzanie do środowiska ścieków opadowych pochodzących z dzierżawionych terenów utwardzonych. Jeżeli firma jedynie dzierżawi ten teren, a tytuł prawny do instalacji służącej do zbierania i oprowadzania do środowiska wód opadowych posiada właściciel terenu, to obowiązki związane z ponoszeniem ww. opłaty oraz składaniem ewidencji wynikającej z art. 287 p.o.ś. leżą po stronie właściciela.
Wprowadzanie do wód opadowych stanowi szczególne korzystanie z wód w rozumieniu art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod. Zatem korzystanie takie będzie wymagać pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 122 ust. 1 pkt 1 pr. wod. Decyzję tą powinien uzyskać właściciel systemu odprowadzającego ścieki opadowe, czyli podmiot posiadający tytuł prawny do tej instalacji. Ewentualnie kwestia korzystania z tej infrastruktury przez dzierżawcę może zostać uregulowana w sposób formalny, np. za pomocą umowy cywilno-prawnej, w której zainteresowane strony powinny określić wzajemne prawa i obowiązki. Dokument ten jest właśnie miejscem, w którym można będzie także uwzględnić kwestie dotyczące rozliczeń, w tym także za ponoszenie opłat środowiskowych przez właściciela całego terenu. Dla dokonania prawidłowych rozliczeń za opłaty dzierżawca korzystający z "cudzego" urządzenia kanalizacyjnego powinien przedstawiać jego właścicielowi aktualne informacje np. o rodzaju i sposobie zagospodarowania dzierżawionego terenu, z którego odprowadzane są wody opadowe.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.