Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, swoje oczekiwania względem kalkulacji ofertowej zamawiający jest zobowiązany przedstawić, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 36 ust. 1, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - w punkcie dotyczącym opisu sposobu obliczenia ceny.

Opis sposobu obliczania ceny powinien zawierać jednoznaczne i precyzyjne sformułowane zasady obliczeń umożliwiające opracowanie i złożenie przez wykonawców w ramach oferty, kalkulacji wykonanej w jednakowym układzie, porównywalnej a tym samym umożliwiającej zamawiającemu sprawdzenie wybór najkorzystniejszej oferty. W przypadku zamówień publicznych, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych opis ten w pierwszej kolejności powinien precyzować czy zamawiający wymaga kalkulacji ceny oferty w formie kosztorysu czy też innej indywidualnie opisanej przez zamawiającego opisanej szczegółowo formie.

Jednym ze stosowanych rozwiązań jest wskazanie "Metod kosztorysowania robót budowlanych" jako podstawowego dokumentu do opracowania kalkulacji ceny oferty w formie kosztorysu. W tym wypadku szczegółowe wymagania jakim mają odpowiadać opracowania kosztorysowe powinny określać następujące dane:
- rodzaj kosztorysu
- metodę kalkulacji
-formułę kalkulacyjną dla metody szczegółowej, w tym określenie sposobu kalkulacji kosztów materiałów pomocniczych, kosztów pośrednich i zysku,
- wyszczególnienie podstaw technicznych kalkulacji,
- określenie podstaw cenowych dla kalkulacji uproszczonej,
- określenie podstaw rzeczowych dla kalkulacji szczegółowej,
- wykaz materiałów, wyrobów, urządzeń i konstrukcji, które mają być wyłączone z kosztorysu oraz tych, których wartość ma być skalkulowana poza kosztorysem.
- wyspecyfikowanie kosztów ogólnych budowy do uwzględnienia w kalkulacji,
- określenie formy i zawartości kosztorysu
Ponad to opis powinien zawierać takie wymagania jak:
- zakaz dopisywania pozycji przedmiarowych, zmian ilości jednostek przedmiarowych i ich opisów,
zakaz ujmowania w kosztorysie dodatków i opustów oraz ewentualnych innych składników kalkulacyjnych poza tymi, które wynikają z formuły kalkulacyjnej,
- określenie zasad uwzględniania w kalkulacji kosztowych skutków wykonywania robót w szczególnych warunkach,
- pouczenie, aby w przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz błędów w przedmiarze, wykonawca winien zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie w trypie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu obliczenia ceny, jest istotnym punktem SIWZ, bezpośrednio związanym z kwestią wynagrodzenia za roboty budowlane i stanowi on w dużej mierze o właściwościach składanych ofert, poprzez konieczność respektowania zawartych w nim uwag i wymogów przez potencjalnych wykonawców starających się o uzyskanie zamówienia. Prawidłowo sporządzony opis sposobu obliczania ceny oferty ma wymierny i pozytywny wpływ na czynności badania i oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

Budujesz? Remontujesz? Policz koszty z BISTYP!>>>