Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f u.r.i.d.p. do wniosku o wydanie decyzji ZRID należy dołączyć opinię właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Czy opinia ta zastępuje pozwolenie na rozbiórkę budynku wpisanego do rejestru zabytków i budynku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 687) – dalej specustawa, wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności opinię właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów.

 

Opinia tego typu nie zastępuje pozwolenia na rozbiórkę budynku wpisanego do rejestru zabytków i budynku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków.

Rozbiórka budynków wpisanych do rejestru zabytków wymaga – stosownie do treści art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud. – pozwolenia na rozbiórkę. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 39 ust. 1 pr. bud. prowadzenie robót budowlanych (a zatem także wykonanie rozbiórki) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .