Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Czy autor operatu wodnoprawnego na legalizację stawu może w trakcie postępowania o legalizację stawu wykonać ekspertyzę dotyczącą oddziaływania stawu na grunty przyległe jako rzeczoznawca na zlecenie wnioskodawcy? Wnioskodawca przedłożył operat wodnoprawny na legalizację stawu i w toku postępowania zlecił opracowanie ekspertyzy tej samej osobie, która opracowała operat. Autor opracowania jest rzeczoznawcą w zakresie melioracji wodnych.


Odpowiedź:

Nie widzę żadnych przeszkód, aby wnioskodawca uzupełnił operat wodnoprawny o dodatkową ekspertyzę określającą oddziaływanie urządzenia wodnego na tereny przyległe i aby taką ekspertyzę wykonał autor operatu wodnoprawnego.

Uzasadnienie:

Oddziaływanie stawu na grunty przyległe, czyli wpływ gospodarki wodnej tych stawów na wody podziemne (na terenach przyległych) powinien być przedstawiony w operacie wodnoprawnym, bowiem wymaga tego przepis art. 132 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.). Jeżeli zagadnienia te nie były przedstawione w wystarczającym zakresie w operacie wodnoprawnym, to można było uzupełnić operat wodnoprawny bądź sporządzić (jako uzupełnienie) odrębną ekspertyzę.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.