Rozporządzenie  określa wymagania, jakie powinien spełnić podmiot ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
Określono wymagania dotyczące: 
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmioty, które do 9 lutego 2013 r. uzyskają wpis lub przynajmniej złożą wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będą miały 3 miesiące na dostosowanie się do wymagań wynikających z rozporządzenia. To samo dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia odbierały odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122)