Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz. U. poz. 2085) określa wysokość:

1) opłaty stałej za brak sieci zbierania pojazdów – 12.000 zł;

2) stawki opłaty za brak sieci zbierania pojazdów – 12 zł za brak jednej stacji demontażu lub jednego punktu zbierania pojazdów w ciągu roku kalendarzowego za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju w tym roku kalendarzowym.

Wysokość opłaty stałej za brak sieci oraz stawki opłaty za brak sieci została w rozporządzeniu ustalona w takiej wysokości, aby wysokość opłaty za brak sieci pozostała na poziomie podobnym do dotychczasowego.

Przepisy dotyczące obowiązku zapewnienia sieci przez przedsiębiorcę (art. 11 oraz art. 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Dz. U. z 2016 r. poz. 803) odnoszącego się do opłaty za brak sieci zostały zmienione ustawą o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 maja 2015 r. (Dz. U. poz. 933 i 1688). Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami zmienia się również, między innymi, sposób naliczania opłaty za brak sieci. Opłata za brak sieci jest zależna od liczby pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w danym roku kalendarzowym przez wprowadzającego pojazd, liczby dni w roku, w których nie zapewniono sieci, a także liczby brakujących stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów. Takie podejście umożliwia nałożenie opłaty proporcjonalnej do stopnia niezapewnienia sieci.

Omawiane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami