Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy można wydać zezwolenie na przegradzanie wód płynących sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi na okres 16 lat?


Odpowiedź:

Przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) – dalej u.r.ś. ani żadne inne przepisy nie wskazują okresu, na jaki może być udzielone zezwolenie starosty wydawane w trybie art. 17a u.r.ś. Niewątpliwie jednak organ powinien odmówić użytkownikowi rybackiemu udzielenia zezwolenia na okres 16 lat z uwagi na możliwość zmian uwarunkowań środowiskowych w tak długim okresie.


Uzasadnienie:

Udzielając zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, starosta powinien przeanalizować wszelkie aspekty środowiskowe, w tym warunki hydrologiczne wód, które mogą się zmienić, np. na skutek suszy czy wystąpienia powodzi, okresy ochronne ryb, wymagania przepisów odrębnych, np. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856), a także przeanalizować, czy grodzenie będzie umożliwiało migracje ryb innych gatunków niż przeznaczone do połowu oraz czy w ogóle uprawniony do rybactwa powinien otrzymać zezwolenie (np. gdy nie prowadzi gospodarki rybackiej). Udzielenie zezwolenia powinno nastąpić dopiero po dokonaniu powyższych ocen i ustaleniu, że użytkownik ma w operacie rybackim wskazane połowy ryb w celach gospodarczych oraz dokonaniu oceny, czy zezwolenie nie będzie kolidowało z innymi przepisami i okresami ochronnymi ryb.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest udzielenie zezwolenia na okres połowu w określonych miesiącach i ewentualne „odnawianie” tego zezwolenia w następnym roku. W mojej ocenie, najdłuższy okres, na jaki można udzielić zezwolenia, to trzy lata, a i to może spowodować w określonych sytuacjach szkody w środowisku, gdy np. radykalnie zmienią się warunki hydrologiczne wód. Nie jest oczywiście możliwe udzielenie zezwolenia na okres nieobjęty umową użytkowania wód.

Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.