Pytanie:
W jakiej odległości od granicy działki budowlanej można lokalizować maszty flagowe?

Odpowiedź:
Przepisy prawa nie wskazują odległości masztów flagowych od granicy działki.

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud., pod pojęciem budowli rozumieć należy każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 pr. bud.).

Maszt flagowy stanowi zatem budowlę. Przepisy powyższej ustawy ani jej aktów wykonawczych nie wprowadzają jednak ograniczeń w zakresie sytuowania masztów flagowych na działce (odległości od granicy). Ograniczenia takie mogą wynikać z aktów prawa miejscowego. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami