Powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków osady ściekowe, nie kierowane do rolniczego wykorzystania w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. poz. 257), najczęściej trafiają na wysypiska odpadów komunalnych w postaci wstępnie ustabilizowanej (najczęściej po stabilizacji tlenowej/beztlenowej oraz po higienizacji wapnem). Są mało zmineralizowane i zawierają dużo materii organicznej. W takiej formie stanowią one jednak problem ze względu na duże uwodnienie osadów, zawartość bakterii i jaj pasożytów jelitowych oraz uciążliwość odorową.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. poz. 38) precyzuje, jakie kryteria winien spełnić osad (kod 19 08 05) kierowany do składowania na wysypiskach. Regulacje te będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Kryteria te (określone w załączniku nr 4 rozporządzenia) obejmują następujące parametry:

- ogólny węgiel organiczny (TOC) – do 5% suchej masy,

- strata po prażeniu (LOI) – do 8% suchej masy,

- ciepło spalania – maksymalnie 6MJ/kg suchej masy.

Powyższe parametry ograniczą możliwość składowania osadów ściekowych po 1 stycznia 2016 r., dlatego warto już teraz podjąć działania mające na celu wybranie metody zagospodarowania/unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych oraz wykreowanie finalnych odbiorców.

Źródło: www.gdansk.wios.gov.pl