Produkt reverse mortgage czyli lustrzane odbicie kredytu hipotecznego tak popularny w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych przygotowuje się do debiutu na rynku polskim. Pierwsze próby wprowadzania produktu podjął Lukas Bank, PKO BP oraz BRE Bank.

Według analityków, że ze względu na starzejące się społeczeństwo oraz niskie emerytury, utrzymujące się na poziomie 45-60 % obecnych zarobków, zainteresowanie produktem reverse mortgage w Polsce sięgnie kilku milionów, bowiem już w najbliższych 10 latach w wiek emerytalny wejdzie 2 miliony Polaków. W Polsce w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej o hipotece odwróconej wie niewiele osób. Spowodowane jest to barkiem promocji tego produktu przez banki, które bardzo ostrożnie podchodzą do oferowania produktu reverse mortgage. Główne obawy banków dotyczą trudności wyceny nieruchomości w perspektywie kilkunastu lat oraz nie możliwością oszacowani przez bank czasu w jakim zostaną zwrócone im wszelkie poniesiona koszta. Bowiem hipoteka odwrócona przyznawana jest pożyczkobiorcą dożywotnio, na zasadach indywidualnych uzależnionych od wartości nieruchomości oraz spersonalizowanych ustaleniach pomiędzy bankiem, instytucją finansową a klientem.

Zasady zawierania umów?

Umowy zawierane są pomiędzy osobami w wieku emerytalnym, które chcąc otrzymać dożywotnią rentę od banku, instytucji finansowej, przystępując do umowy przepisania aktu własności nieruchomości na rzecz konkretniej instytucji. Do przejęcia nieruchomości dochodzi po śmierci pożyczkobiorcy. Z tego też powodu na zawarcie umowy dotyczącej hipoteki odwróconej decydują się osoby samotne, wdowy, nie posiadające spadkobierców, są to także osoby o niskich dochodach, dla których renta stanowi dodatkowy zastrzyk gotówki. Renta może być wypłacana w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych oraz rocznych. W przypadku wypłaty kredytu w ratach, całkowita spłata może nastąpić tylko po śmierci kredytobiorcy lub wówczas, gdy pozostaje on poza domem przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Ponadto w przypadku hipoteki odwróconej kredytobiorcy nie muszą wykazywać wysokości swoich dochodów, bowiem to instytucji finansowa, na rzecz której przepisują nieruchomości jest dłużnikiem. Jednym z zobowiązań kredytobiorców jest utrzymanie niezmiennego stanu technicznego nieruchomości , w okresie trwania umowy. Słowem, umowa zobowiązuje kredytobiorcę do dokonywania bieżących napraw i konserwacji nieruchomości, opłacania wszelkich opłat związanych z użytkowaniem nieruchomości. Ponadto comiesięczne wpływy na rachunek klienta z tytułu umowy kredytowej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów i nie są brane pod uwagę w dokumentach stwierdzających wysokość miesięcznych dochodów kredytobiorcy.

Zainteresowanie revesre martgage na świecie.

Szacuje się, iż Wielkiej Brytanii oraz USA około 100 tys. emerytów rocznie oddaje prawo własności do lokali bankom, instytucją w zamian za rentę sięgającą 30 -40 % wartości nieruchomości. Jak wynika z badań Deloitte w 2006 roku w Wielkiej Brytanii banki wypłaciły 6 mld funtów , liczb klientów zainteresowanych odwróconą hipoteką przekroczyła 120 tys. osób. Z kolei w USA w drugiej połowie 2008 roku zostało zawartych 84 tys. umów reverse mortgage.