Czy jest możliwe całkowite odstąpienie od wyznaczenia linii zabudowy na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy?
Linia zabudowy wyznaczona jako kontynuacja budynków sąsiednich naruszałaby interes właściciela terenu do zagospodarowania go w oczekiwany sposób. Należy wspomnieć, że planowane zagospodarowanie terenu nie narusza przepisów o odległości od granic działek oraz przepisów o liniach rozgraniczających drogę.

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), nie ma przeszkód by - z zastrzeżeniem, że zachowane są wszystkie inne przesłanki i regulacje odrębne m.in. przepisy o odległości nowej linii zabudowy od granic działek oraz przepisy o liniach rozgraniczających drogę - wyznaczyć linię zabudowy w sposób odmienny od obecnie istniejącego.


Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydanie decyzji o warunkach zabudowy możliwe jest jedynie w przypadku kumulatywnego spełnienia następujących warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5 (umowa już zawarta przez inwestora z właściwą jednostką), jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych.

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

W przedmiotowym stanie faktycznym, kluczowym będzie więc z praktycznego punktu widzenia ustalenie, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Jeśli obecnie uzbrojenie nie jest przystosowane dla inwestycji, która ma być zrealizowana, to należy do wniosku o decyzję o warunkach zabudowy dołączyć projekt uzbrojenia, który spełniał będzie warunki planowanej budowy. W pozostałym zakresie zmiana linii zabudowy nie powinna stanowić przeszkody w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, oczywiście przy założeniu, że decyzja będzie zgodna z innymi przepisami odrębnymi (m.in. warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).