Odpowiedź: spółka z o.o. spółka komandytowa samoistnie nie jest podatnikiem podatku dochodowego stąd też każdy ze wspólników będzie uprawniony do zaliczenia do swoich kosztów uzyskania przychodów tej części odsetek od pożyczek, udzielonych spółce komandytowej, która proporcjonalnie przypada na posiadane przez poszczególnych wspólników udziały w zysku spółki komandytowej.
 
Uzasadnienie: ograniczenia co do rozliczania odsetek od pożyczek w kosztach podatkowych zostały zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszt uzyskania przychodu odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni.
W myśl natomiast art. 16 ust. 1 pkt 61 u.p.d.o.p., kosztem uzyskania przychodu nie będą także odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni.
W art. 1 u.p.d.o.p., określono zakres przedmiotowy i podmiotowy podmiotów objętych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wskazując, iż ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.
Ponadto w art. 1 ust. 2 u.p.d.o.p., przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.
Jednakże w art. 1 ust. 3 u.p.d.o.p., nakazano stosowanie przepisów ustawy do:
1) spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
W świetle powyższych regulacji wskazać należy, że spółka z o.o. spółka komandytowa jest podmiotem, do którego nie stosuje się przepisów u.p.d.o.p. w związku z powyższych do samej spółki z o.o. spółki komandytowej przepisy nie będą miały zastosowania zasady określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 u.p.d.o.p.
Takie też stanowisko prezentują organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 29 grudnia 2015 r., IBPB-1-2/4510-900/15/KP potwierdził, że Istnieje ugruntowana praktyka organów podatkowych w zakresie braku stosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 (a także pkt 61) w odniesieniu do odsetek wypłacanych przez spółki komandytowe.
Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 25 sierpnia 2015 r., IPPB3/4510-491/15-2/JBB potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym (...) ze względu na fakt, że spółka komandytowa nie jest podatnikiem CIT, do odsetek od pożyczek, które będą udzielane SK przez Spółkę irlandzką, nie znajdą zastosowania ograniczenia w zaliczeniu ich do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 u.p.d.o.p.
Inaczej nie będzie tutaj traktowana spółka z o.o. spółka komandytowa, która także jest jednym z rodzajów spółki komandytowej (jedynym wyjątkiem będzie spółka komandytowo-akcyjna).

Oczywiście spółka z o.o. spółka komandytowa samoistnie nie jest podatnikiem podatku dochodowego stąd też (jak również wskazano w cytowanej interpretacji z dnia 29 grudnia 2015 r., IBPB-1-2/4510-900/15/KP, każdy ze wspólników będzie uprawniony do zaliczenia do swoich kosztów uzyskania przychodów tej części odsetek od pożyczek, udzielonych spółce komandytowej, która proporcjonalnie przypada na posiadane przez poszczególnych wspólników udziały w zysku spółki komandytowej. Pula odsetek, która będzie proporcjonalnie zaliczana do kosztów uzyskania przychodów, nie będzie podlegała ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p.