Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie

Kto ponosi koszty usunięcia awarii instalacji gazowej (przecieku gazu w miejscach instalowania punktów pomiarowych czyli gazomierzy), gdy gazomierz jest własnością dostawcy gazu (gazowni), a punkt pomiarowy zainstalowany jest w instalacji odbiorcy gazu?
Kto ponosi koszty usunięcia awarii, przecieku gazu w instalacji na odcinku od gazomierza do odbiornika tj. kuchni gazowe?
Czy spółdzielnia jako zarządca, czy właściciel mieszkania w przypadku mieszkania z wyodrębnioną własnością?

Odpowiedź
Kwestia odpowiedzialności za uszkodzenia gazomierza powinna być uregulowana w umowie dostarczania paliwa gazowego. Regulamin spółdzielni mieszkaniowej powinien zawierać regulacje dotyczące obowiązków właścicieli lokali.

Uzasadnienie
Kwestię uszkodzenia instalacji gazowej regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z 31 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór paliw gazowych. Wprowadzało ono zasadę, że to odbiorca paliwa gazowego jest odpowiedzialny za zabezpieczenie gazomierza przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Jest też zobowiązany do pokrywania w pełnej wysokości strat wynikających z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty gazomierza, chyba że uszkodzenie nastąpiło wskutek naturalnego zużycia. Jednak w chwili obecnej regulacje dotyczące odpowiedzialności za uszkodzenia zawarte są zazwyczaj w ogólnych/kompleksowych warunkach umowy dostarczania paliwa gazowego, które powinny być dostępne na stronie internetowej dostawcy.
Spółdzielnia mieszkaniowa powinna posiadać regulamin, w którym są określone m.in. prawa i obowiązki jej członków, w tym również dotyczące usuwania awarii w zależności od miejsca jej wystąpienia. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
 
Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .