Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Jakim procesom odzysku mogą zostać poddane te odpady?

Odpowiedź:

Odpady z czyszczenia zbiorników fermentacyjnych biogazowi, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, odpady z grupy 19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów, podgrupy 19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów, którym można nadać kod 19 06 99 Inne nie wymienione odpady.

Można rozważyć również zakwalifikowanie odpadów z czyszczenia zbiorników do grupy 16 Odpady nie ujęte w innych grupach, podgrupy 16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) i nadanie im kodu 16 07 99 Inne niewymienione odpady.
Przedsiębiorca, który będzie chciał wykorzystać odpady musi przeprowadzić badania ich składu. Bez tej wiedzy trudno cokolwiek przesądzić.

Uzasadnienie:

Dalsze wykorzystanie przefermentowanych odpadów z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych albo w przypadku zaliczenia ich do grupy 16 – do odpadów z czyszczenia zbiorników zależy od składu fizykochemicznego tych odpadów. Jeśli odpady nie zawierałyby kamieni (bo i skąd kamienie w zbiornikach fermentacyjnych biogazowni), to odpady można byłoby wykorzystywać, np. w procesie R3 do kompostowania. Być może, z uwagi na obecność złogów dennych, odpad ten nadawałby się do produkcji paliwa alternatywnego. Przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, nie przewidują wykorzystania odpadów, którym nadano końcówkę 99, poza instalacjami lub urządzeniami.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.