Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Jako firma budowlana dzierżawimy teren, na którym czasowo składujemy materiały z rozbiórki, remontów itp. stanowiące odpady poddawane odzyskowi.

Czy powinniśmy uzyskać pozwolenie na zbieranie odpadów na dzierżawionym terenie, czy pozwolenie, o którym mowa powyżej, powinien posiadać właściciel gruntu?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o., magazynowanie odpadów, które jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów, może odbywać się w sposób legalny jedynie na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.


Należy również zaznaczyć, że zezwolenie na zbieranie odpadów, a zatem gromadzenie ich przed transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów, co wynika z art. 42 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 34 u.o.


W ustawie o odpadach nie zdefiniowano pojęcia "tytuł prawny", lecz w tej sytuacji w mojej ocenie można posłużyć się definicją z art. 3 pkt 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232). Przywołany przepis stanowi, iż tytuł prawny to nie tylko prawo własności, użytkowanie wieczyste, czy trwały zarząd, lecz również ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy.


Mając na uwadze powyższe, a także biorąc pod uwagę fakt, iż źródłem stosunków zobowiązaniowych są z reguły umowy, w mojej ocenie posiadacz odpadów, który zamierza prowadzić zbieranie odpadów, nie musi być właścicielem terenu, na którym odpady będą magazynowane w ramach tej działalności, może natomiast do tego celu korzystać z nieruchomości, którą w drodze umowy np. wydzierżawi.


Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.