Pod jakim kodem należy klasyfikować odpady z miejskich koszy zbieranych z terenu miasta?
Czy dla odpadów o kodzie 20 03 03 należącymi do grupy odpadów komunalnych nie trzeba przeprowadzać badań, a więc testów zgodności?

Odpowiedź:

W mojej ocenie, odpadom zgromadzonym w koszach miejskich należy nadać kod 20 03 01 – zmieszane odpady komunalne.

Zwolnienie z wykonywania testów zgodności obejmuje wszystkie odpady komunalne sklasyfikowane w grupie 20 (zatem i odpady 20 03 03), zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553, z późn. zm.) - dalej r.k.d.o.s. Zwolnienie z przeprowadzania badań nie będzie natomiast zwalniało (w przypadku odpadów komunalnych - prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości), ze sporządzenia podstawowej charakterystyki, o której mowa w § 3 r.k.d.o.s.

Uzasadnienie:


Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 r.k.d.o.s., podstawową charakterystykę dla odpadów komunalnych sporządza się bez przeprowadzania badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h r.k.d.o.s. Rozporządzenie nie ustala, których odpadów z grupy odpadów komunalnych zwolnienie to dotyczy, zatem należy przyjąć, że obejmuje ono wszystkie odpady spełniające kryteria definicji zawartej w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o. Odpady komunalne, to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.@page_break@

Ministerstw Środowiska w wyjaśnieniu z dnia 3 kwietnia 2006 r. (DIOŚ 024-189/06/PS) wskazało również, że konsekwencją nieprzeprowadzania badań jest brak konieczności pobierania i przechowywania próbek odpadów, w takich przypadkach bowiem, nie będą miały zastosowania wymagania § 8 ust. 4 r.k.d.o.s.

Przepis § 4 ust. 4 r.k.d.o.s. ustala, że w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 r.k.d.o.s., odpady mogą być dopuszczone do składowania na składowisku odpadów danego typu, jeżeli wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za ich zagospodarowanie przekaże informacje w tym zakresie zarządzającemu składowiskiem. W takiej sytuacji, po stronie posiadacza odpadów, odpowiedzialnego za ich zagospodarowanie, będzie spoczywał ciężar dowodu. Posiadacz odpadu ma obowiązek przedstawienia zarządzającemu składowiskiem opinie, ekspertyzy techniczne lub inne materiały, które dowiodą, że dla danego rodzaju odpadów – 20 03 01 - zachodzą przypadki, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 r.k.d.o.s.

Uwagi:

Akt r.k.d.o.s., w § 4 ust. 2, określa sytuacje, w których podstawową charakterystykę sporządza się bez przeprowadzenia badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h r.k.d.o.s. Są to sytuacje, w których wskazanie typu składowiska odpadów, na którym odpady mogą być składowane, odbywa się bez przeprowadzenia badań zgodnie z kryteriami dopuszczenia odpadów do składowania. Takie ułatwienie zostało przewidziane dla odpadów:
- obojętnych, określonych w załączniku nr 1 do r.k.d.o.s.;
- dla których wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia podstawowej charakterystyki są znane i uzasadnione, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi składowania odpadów, określonymi w wymaganych prawem decyzjach właściwych organów;
- dla których wykonywanie badań jest niepraktyczne lub, dla których testy zgodności nie mogą zostać wykonane ze względów technicznych, lub właściwe metody badań poszczególnych kryteriów dopuszczania, o których mowa w § 10 r.k.d.o.s., są niedostępne;
oraz dla odpadów komunalnych.

Odpady zaklasyfikowane zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów jako inne niż niebezpieczne do grupy 20 (z wyjątkiem 200 102 oraz 200 202) nie zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do r.k.d.o.s. Z tego względu nie mogą zostać wyłączone z przeprowadzenia badań zgodnie z kryteriami dopuszczenia odpadów do składowania w zakresie sporządzenia podstawowej charakterystyki. Podstawową charakterystykę może stanowić kopia wydanej decyzji lub kopia przyjętej informacji, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, pod warunkiem że zawiera ona informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 r.k.d.o.s.