Występujący przy kodzie 190503 "ex" w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - dalej r.k.o., zgodnie z przypisem oznacza, że: "kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie trzeciej załącznika do rozporządzenia, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w załączniku". W przypadku odpadów o kodzie 190503 w kolumnie trzeciej określono, iż jest to "Materiał po procesie kompostowania". Czy zgodnie z r.k.o. możliwy będzie odzysk odpadów 190503 powstających po procesie MBP?


Odpowiedź:

Odpad 190503 po procesie kompostowania w instalacji MBP może być poddawany dalszym procesom odzysku.


Uzasadnienie:

Z tabeli III Odpady zawierające duże ilości substancji organicznej, z wyłączeniem osadów ściekowych rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 86, poz. 476) wynika, że odpad 190503 może być wykorzystywany w procesie R10, ale wyłącznie na terenach zdegradowanych, pasach zieleni wzdłuż dróg i autostrad itp., plantacjach roślin energetycznych lub do nawożenia upraw przemysłowych i gruntów pod zalesianie.

Odpad 190503 może również zostać wykorzystany w procesie R14, ale tylko do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego części - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356). Jak wynika z powyższego, odpad 190503 nie musi być poddawany wyłącznie procesom unieszkodliwiania (np. składowanie).

Podstawową kwestią jest cel, jaki podmiot posiadający ten odpad chce uzyskać. Jeżeli jednak celem procesu będzie takie przekształcenie odpadów, które doprowadzi je do stanu niestwarzającego zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, wówczas tego rodzaju działania powinny zostać sklasyfikowane raczej jako unieszkodliwianie odpadów, określane w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) symbolem D8.