Odnowienie Porozumienia o współdziałaniu organów nadzoru budowlanego i Państwowej Inspekcji Pracy

27 lutego br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Główny Inspektor Pracy podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru budowlanego z Państwową Inspekcją Pracy.

Podpisany dokument jest kontynuacją porozumienia z 2010 r. Współdziałanie obu służb będzie realizowane między innymi przez prowadzenie skoordynowanych kontroli w obiektach budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy oraz na terenach budów, wzajemne informowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach, wspieranie inicjatyw upowszechniających nowe rozwiązania techniczne i technologiczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Strony zadeklarowały działania na rzecz współpracy wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego z okręgowymi inspektorami pracy.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.gunb.gov.pl, stan z dnia 5 marca 2013 r.

Data publikacji: 5 marca 2013 r.