Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .


Odpowiedź

Odmowa przyjęcia przez adresata pisma przesłanego przez organ administracji publicznej stwarza domniemanie, że pismo to zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata. Organ administracji publicznej nie powinien natomiast w takim przypadku ponownie doręczać pisma, ponieważ skutek doręczenia formalnie już nastąpił, o czym stanowi § 2 art. 47 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) - dalej k.p.a.


Uzasadnienie

W świetle art. 47 § 1 k.p.a. - jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. Z kolei w myśl art. 47 § 2 k.p.a. - w przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

Ustawodawca formułuje zatem zasadę, że odmowa przyjęcia pisma (decyzji) przez adresata w istocie oznacza jego doręczenie, z tym że doręczający obowiązany jest zadośćuczynić wymogom określonym w powyższej regulacji. Organ administracji publicznej nie powinien natomiast w takim przypadku ponownie doręczać pisma, ponieważ skutek doręczenia formalnie już nastąpił, o czym stanowi art. 47 § 2 k.p.a.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .