Pytanie:
Czy organ, który wydał pozwolenie wodnoprawne na budowę wylotów kanalizacji deszczowej na działkach gminnych i przykrycie rowów na terenach gminnych i prywatnych w ramach specustawy drogowej, powinien dokonać odbioru robót? Czy odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru budowlanego, właściciele rowów czy też inwestor?

Odpowiedź:
Odbioru robót budowlanych w zakresie wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki do wód i ziemi z wybudowanej drogi powinien dokonać organ nadzoru budowlanego.

Uzasadnienie:
Rozumiem, że organ wydał pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do wód i do ziemi, wód opadowych pochodzących z drogi oraz na wykonanie urządzenia wodnego w myśl art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.

Z treści pytania wnioskuję, że przykryte rowy są rowami ziemnymi (urządzeniami wodnymi), ich wykonanie, a także ewentualna przebudowa czy zabudowa wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ale obowiązek ich utrzymywania nie wynika z przepisów pr. wod. o ile nie są częścią melioracji wodnych.

Budowa takich rowów należy do obowiązków inwestora (budującego drogę), co wynika z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W świetle ww. regulacji przedmiotowe urządzenia są urządzeniami budowlanymi, o których mowa w art. 3 pkt 9 w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - dalej pr. bud., związanymi z obiektem budowlanym, którym jest droga. Obiekty takie podlegają kontroli według art. 61 i art. 62 pr. bud. i do ich odbioru stosuje się prawo budowlane. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami