Pytanie:
Czy w myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576) - dalej r.n.c.s.z. - potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych przez właściciela stacji zlewnej powinno odbyć się po każdorazowym zrzucie ścieków do stacji zlewnej? Czy też należy potwierdzać zbiorczo wszystkie zrzuty ścieków na koniec miesiąca?

Odpowiedź:
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g., stacje zlewne służą do przyjmowania nieczystości ciekłych (ścieków bytowych) czasowo przetrzymywanych w zbiornikach bezodpływowych znajdujących się na terenie nieruchomości niepodłączonych do systemów kanalizacji zbiorczych. Zasady postępowania z ww. nieczystościami wynikają z art. 6 u.u.c.p.g.

Oznacza to, że ścieki powinny być systematycznie wybierane ze zbiorników i wywożone do stacji zlewnych pojazdami asenizacyjnymi podmiotu posiadającego zezwolenie na podstawie art. 9 u.u.c.p.g.

Przy stosowaniu tego rodzaju rozwiązania wymagane jest także spełnienie wymogów r.n.c.s.z. oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

W myśl § 2 r.n.c.s.z. stacje zlewne, do których są wprowadzane nieczystości ciekłe, powinny posiadać rozwiązania techniczne zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie urządzeń stacji i oczyszczalni ścieków i być eksploatowane w sposób niezakłócający stosowanej technologii oczyszczania ścieków.

Zgodnie z § 3 r.n.c.s.z., stacje zlewne powinny zapewniać m.in. pomiar objętości dowożonych nieczystości ciekłych, dzięki czemu możliwe będzie także spełnienie wymogu wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 1 r.n.c.s.z. Odbiór nieczystości w stacji zlewnej powinien być potwierdzany stosowanym formularzem (wzór jego jest określony w formie załącznika do rozporządzenia), w którym należy podać m.in. objętość dostarczanych nieczystości ciekłych.

Ponadto dostawca powinien określić w tym formularzu rodzaj dostarczonych nieczystości, gdyż zgodnie z § 4 r.n.c.s.z. zakazuje się mieszania w jednym pojeździe asenizacyjnym nieczystości płynnych bytowych z nieczystościami przemysłowymi.

W mojej ocenie omawiane regulacje dowodzą tego, że odbiór nieczystości ciekłych na danej stacji powinien być każdorazowo potwierdzany przez wypełnienie ww. formularza. Uważam, że formularz ten wpisuje się w system kontroli zagospodarowania nieczystości ciekłych na terenie gmin niewyposażonych w systemy zbiorcze do odbioru tych ścieków.

Dzięki temu mają zostać wyeliminowane przypadki nielegalnego pozbywania się nieczystości ciekłych. Właściciele omawianych nieruchomości mają dowody, że w danym dniu oddali swoje ścieki taborowi asenizacyjnemu, jego właściciel świadczący tego rodzaju usługi ma pokwitowanie, że w tym dniu przekazał ścieki od tych właścicieli do konkretnej stacji zlewnej, zaś stacja ta posiada pełną rejestrację ilości i rodzaju ścieków odebranych w tym dniu.

Ostatecznie gmina, dysponując informacjami, o których mowa w art. 9a u.u.c.p.g., może kontrolować prawidłowość działania całego systemu.