Maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm wyniosą odpowiednio:

 

Natomiast za stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew będą wyglądać następująco:

 

 

 

Stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami wyniesie 255,78 zł.
 

Kara za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni to od stycznia:
a) dla trawników – 58,82 zł,
b) dla kwietników – 505,18 zł.

 

UWAGA!!!
Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100% wyższe od opłat ustalonych w obwieszczeniu.


Zmiany w wysokości stawek opłat i kar wynikają z obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P. poz. 958). Stawki opłat podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.