Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200) stanowi transpozycję części postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków do krajowego porządku prawnego.

Dotychczas kwestie związane z charakterystyką energetyczną budynków uregulowane były w Prawie budowlanym, ale potrzeba wdrożenia dyrektywy wymusiła ujęcie ich w nowym akcie prawnym. Zgodnie z nowymi przepisami m.in. zlikwidowano obowiązek sporządzania świadectwa dla domów budowanych na własny użytek. Jest on natomiast wymagany od właścicieli, najemców, zarządców i osób posiadających spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu w przypadku sprzedaży, zbycia lub najmu budynku lub jego części. Zmienił się także sam zakres świadectw - teraz będą bardziej szczegółowe. Jednocześnie nowe przepisy wprowadzają okresowe kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz określają powołanie centralnego rejestru świadectw.
Część przepisów ustawy regulująca zasady opracowania projektu krajowego planu działań dotyczącego zwiększenia liczby budynków o niskim zużyciu energii obowiązuje od 23 września ub. roku.

Nowe akty wykonawcze do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
W związku z wejściem w życie 9 marca br. ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200), Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał na jej podstawie dwa nowe rozporządzenia:
- rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 246),
- rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 247).
Oba akty wykonawcze obowiązują od 9 marca 2015 r.

Pierwszy z powyższych aktów wydany jest na podstawie upoważnienia zawartego w art. 37 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200), która wprowadza obowiązek weryfikacji tych świadectw oraz protokołów. Dotychczas taka weryfikacja nie była dokonywana. Kontrola świadectw odbywała się w ramach prowadzonego postępowania w sprawie utraty uprawnień w przypadkach, gdy osoba uprawniona wykonała świadectwo nie dochowując należytej staranności.

Drugie z rozporządzeń wprowadza wzory protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, której obowiązek przeprowadzenia dotychczas wynikał z art. 62 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.