Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. poz. 675) dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów oraz unijnego rozporządzenia REACH w sprawie rejestracji i autoryzacji chemikaliów w celu ich bezpiecznego stosowania.

Za wywóz chemikaliów bez oficjalnej zgody w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami UE, grozić będzie już wkrótce grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Podobnie będzie w przypadku wprowadzania na rynek detergentów, które nie spełniają wymogów dotyczących zawartości fosforanów i innych związków fosforu. Na dystrybutorów wprowadzających do obrotu detergenty bez etykiet w języku polskim i uchylających się od tego, będzie nakładana grzywna.

Nowelizacja wprowadza nowy sposób oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie. Nowe piktogramy mają kształt ustawionego na wierzchołku kwadratu z czerwoną obwódką i białym tłem, i zastąpią stare symbole w kolorze pomarańczowym. Stare piktogramy pozostaną w użyciu do 1 czerwca 2017 r.

Ustawa poszerza katalog zadań Inspektora do spraw Substancji Chemicznych o:

- uprawnienie do wydania zakazów wprowadzania do obrotu substancji w jej postaci własnej lub jako składnika mieszaniny do czasu sporządzenia raportu bezpieczeństwa chemicznego;

Zobacz:  Obrót chemikaliami pod większym nadzorem - nowelizacja podpisana 

- upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwego oddziaływania substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i środowisko oraz wiedzy na temat zapobiegania takim oddziaływaniom;

- coroczne przekazywanie Komisji Europejskiej i OECD nie później niż do dnia 31 marca następnego roku, informacji za poprzedni rok w zakresie funkcjonowania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Informacje o wytworzeniu albo sprowadzeniu na terytorium kraju mieszaniny niebezpiecznej lub stwarzającej zagrożenie będą przekazywane Inspektorowi wyłącznie elektronicznie.

Znowelizowane przepisy uprawniają Inspektora do wydania decyzji o niespełnianiu zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w odniesieniu do badania lub badań wykonywanych w certyfikowanej jednostce badawczej w przypadku stwierdzenia, że zostały one wykonane niezgodnie z tymi zasadami.

Ustawa zasadniczo wchodzi w życie 30 maja br., z wyjątkiem art. 1 pkt 9 i 15 (regulacje dot. oznakowania pojemników i zbiorników oraz rurociągów, a także kar za brak tego oznakowania), które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.