Metro Warszawskie zawarło z Państwowym Muzeum Archeologicznym umowę na pełnienie nadzoru archeologicznego w czasie budowy odcinka północno-wschodniego i zachodniego II linii metra. Umowa zawarta została na 20 miesięcy.

Całość prac budowlanych na sześciu stacjach obu odcinków II linii metra prowadzona jest pod stałym nadzorem archeologów; do każdej stacji delegowany jest specjalista posiadający stosowne uprawnienia.

Osoby te obecne są w trakcie prowadzenia wszystkich prac ziemnych ingerujących w warstwy, w których mogą wystąpić obiekty lub nawarstwienia antropogeniczne. W przypadku natrafienia na relikty archeologiczne, nawarstwienia antropogeniczne, szczątki ludzkie lub obiekty archeologiczne przeprowadzone zostaną interwencyjne badania wykopaliskowe.

Źródło: www.um.warszawa.pl, stan z dnia 7 grudnia 2016 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami