W szczególności dotyczy to urządzeń telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, kolejowych i wodnokanalizacyjnych. Aby zapewnić możliwość ujawnienia sprawców takich przestępstw lub wykroczeń, ustawodawca obciążył prowadzącego punkt zbierania odpadów metali określonymi obowiązkami.

Prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany:
1) wypełnić w dwóch egzemplarzach formularz przyjęcia odpadów metali od osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą,
2) stwierdzić tożsamość osoby przekazującej mu odpady metali,
3) odmówić przyjęcia odpadów metali od osoby, która odmówiła okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość,
4) przechowywać przez 5 lat formularze,
5) przedstawiać przechowywane formularze na żądanie osób przeprowadzających kontrolę (np. osób działających z ramienia marszałka województwa lub WIOŚ), policji, straży miejskiej i służb ochrony kolei.

Za niedopełnienie obowiązków prowadzącemu punkt zbierania odpadów metali grozi odpowiedzialność za wykroczenia z art. 188 u.o.

Przepisów reglamentacyjnych, a tym samym przepisów karnych, nie stosuje się do odpadów opakowaniowych po produktach żywnościowych (np. puszek po konserwach czy po piwie).

Do czasu wydania rozporządzenia przewidzianego w art. 102 ust. 8, nie dłużej niż do 23 stycznia 2015 r., obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. U. Nr 197, poz. 2033), które w załączniku zawiera wzór formularza. Wzór ten obejmuje dane dotyczące:
1) osoby przekazującej odpady: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, PESEL,
2) przekazania odpadów:
a) daty przyjęcia odpadów,
b) źródła pochodzenia odpadów (miejsca wytworzenia lub pozyskania, np. gospodarstwo domowe, lodówka, rozbiórka obiektu),
c) rodzaju produktu, z którego powstały odpady,
d) kodu odpadów,
e) masy odpadów w Mg,
f) wartości odpadów (wypełnienie tej rubryki nie jest obowiązkowe),
3) posiadacza przyjmującego - imię i nazwisko lub nazwa.

Protokół ma być opatrzony datą i podpisami tak przyjmującego, jak i przekazującego odpady.

Opracowanie fragmentu: Agnieszka Matłacz

Publikacja „Ustawa o odpadach. Komentarz” jest pierwszym na rynku wydawniczym komentarzem do nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach określającej obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie, a także organów administracji publicznej. Regulacja wprowadza nowe definicje oraz wskazuje zasady dokonywania klasyfikacji odpadów i postępowania z nimi, jak również szereg nowych rozwiązań prawnych, w tym przede wszystkim podkreślających konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ułatwiających ich ponowne wykorzystanie.