Krajowa Izba Odwoławcza zauważyła, że nie ma możliwości dowolnego kształtowania przez zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia, uwzględniającego jego subiektywne preferencje, które mogą prowadzić do nadmiernego ograniczenia podstawowych zasad zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Oceny naruszenia konkurencji należy dokonywać przez pryzmat okoliczności zaistniałych w danym postępowaniu, sytuacji zamawiającego, faktycznego stopnia ograniczenia konkurencji, przyczyn wprowadzenia ograniczeń, jak też ich skutków dla wykonawców uczestniczących w rynku.

Opis przedmiotu zamówienia musi być dokonany w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń i uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych).

Opis przedmiotu zamówienia stanowi kluczowy element dokumentacji, ma wpływ na przebieg całego postępowania, zatem nie może on być ogólny, niedookreślony. Opis przedmiotu zamówienia zawierać ma dokładne i zrozumiałe określenie, co jest przedmiotem świadczenia, uwzględniać ma wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Możliwe, a w przypadku umów zawieranych w trybie ustawy p.z.p. konieczne, jest przewidzenie możliwości, które sanowały będą dopuszczalność dokonania zmiany wiążącej strony umowy.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 listopada 2014 r., sygn. akt KIO 2394/14

( www.zamowienia-publiczne.lex.pl )