Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
W toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z tzw. II grupy, na etapie opiniowania i uzgadniania warunków realizacji, zmieniły się częściowo numery i przebieg granic działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie. Zasięg terenu realizacji przedsięwzięcia oraz charakter oddziaływań nie zmieniły się. Po prostu, w obrębie większych działek, na których m.in. ma być realizowane przedsięwzięcie, wydzielono działki mniejsze. Obszar realizacji przedsięwzięcia oraz zasięg jego oddziaływania, w porównaniu z tymi określonymi we wniosku, nie uległy zmianie. Nie uległy zmianie również strony postępowania.
Jak postąpić w przedmiotowej sytuacji? Czy w interesie wnioskodawcy jest poinformowanie organu prowadzącego postępowanie o zaszłych zmianach jeszcze przed wydaniem decyzji, czy też może należy czekać do jej wydania? Jakie konsekwencje w odniesieniu do przebiegu postępowania ma ta sytuacja? Jak postąpić, by decyzja była wydana zgodnie z prawem i by nie tracić czasu na ewentualne powtarzanie wybranych etapów lub całej procedury (o ile to możliwe)?


ODPOWIEDŹ:
Należy poinformować organ o zmianie numerów i przebiegu granic działek. Powinno to nastąpić do czasu wydania decyzji. Jeżeli nie nastąpiły żadne inne zmiany, zmiana ta nie powinna mieć wpływu na przebieg postępowania. W szczególności nie powinny być powtarzane poszczególne etapy procedury.


UZASADNIENIE:
Organ jest odpowiedzialny za ustalenie statusu terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie. Niemniej jednak w interesie wnioskodawcy leży poinformowanie organu o zmianach numerów działek i przebiegu ich granic, jeszcze przed wydaniem decyzji.
Jeżeli zmiana ta nie zostanie uwzględniona w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja wskazywać będzie poprzednie numery działek, konieczna będzie zmiana tej decyzji (por. art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), stanowiący o konieczności zapewnienia zgodności z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dalszych decyzji wymaganych dla danego przedsięwzięcia). Aby tego uniknąć, najlepiej poinformować organ o przedmiotowych zmianach dotyczących działek.
W tym przypadku nie powinno być konieczności powtarzania całości bądź poszczególnych etapów procedury. Powtórki takie byłyby wymagane, jeżeli zmieniłyby się takie okoliczności dotyczące planowanego przedsięwzięcia, które miałyby wpływ na stanowisko organów uzgadniających i opiniujących oraz zainteresowanej społeczności. Zmiany numerów działek i przebiegu ich granic, jeżeli nie ma to wpływu na zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, mają charakter czysto techniczny, bez wpływu na rozstrzygnięcie sprawy co do środowiskowych uwarunkowań realizacji danego przedsięwzięcia.
 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.