Art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, że gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Ponadto gmina może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Do gminy należy więc decyzja o włączeniu do systemu nieruchomości niezamieszkałych takich jak cmentarze. – wyjaśnia wiceminister Sławomir Mazurek, odpowiadając na interpelację poseł Anny Sobeckiej.

Jeżeli nieruchomości te objęte są gminnym systemem zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wówczas gmina ma obowiązek zorganizować wywóz powstałych tam odpadów, a właściciel takiej nieruchomości jest obowiązany do ponoszenia na rzecz gminy, na terenie której są położone jego nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. cmentarza) jeżeli jest ona objęta systemem gminnym, to obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. W przypadku takich nieruchomości opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalonej przez radę gminy.

Jeżeli natomiast gmina nie zdecyduje o włączeniu do systemu nieruchomości niezamieszkałych, wówczas właściciel tego typu nieruchomości ma obowiązek zawarcia umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Jeśli właściciele tych nieruchomości nie korzystają z usług podmiotu odbierającego odpady komunalne, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o odbieraniu odpadów „zastępczo” przez gminę.

Reasumując: przepisy nie narzucają zasad dot. odbioru odpadów powstających na cmentarzu, m.in. szkła i plastiku po zniczach, sztucznych kwiatów oraz wieńców. Gminy indywidualnie decydują o włączeniu do systemu nieruchomości niezamieszkałych takich jak cmentarze.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 7 kwietnia 2016 r.