Prezydent miasta wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia przez spółdzielnię mieszkaniową budowy przyłącza sieci wodociągowej połączonej z likwidacją istniejącego przyłącza dla zasilania jednego z budynków mieszkalnych.

Zdaniem organu nie wykazała ona bowiem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wojewoda po rozpatrzeniu odwołania spółdzielni uchylił w całości zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie.

Zdaniem organu z dokumentów wynikało bowiem, iż ówczesny właściciel nieruchomości wyraźnie przyzwolił, aby na jego gruncie mogły być prowadzone roboty budowlane zmierzające do powstania osiedla mieszkaniowego. Świadczy to o zobowiązaniowym i cywilnoprawnym charakterze relacji pomiędzy właścicielem a dysponentem przedmiotowej nieruchomości, a tym samym że inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Miasto złożyło skargę na tę decyzję do sądu administracyjnego.

WSA uchylił zaskarżoną decyzję. Sąd uznał, iż spółdzielnia mieszkaniowa nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Skargę kasacyjną od wyroku złożyła spółdzielnia.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

NSA rozpatrując skargę, zwrócił uwagę, iż przy wykładni przepisu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) uwzględnić trzeba kontekst i szczególną sytuację inwestora, który za zgodą właściciela gruntu wybudował budynki mieszkalne, zarządza nimi i jest jednocześnie adresatem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przepisy te zobowiązują go do utrzymania i użytkowania budynku w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz utrzymaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Zatem spółdzielnię i właściciela nieruchomości, na której przewidziano realizację inwestycji polegającej na budowie przyłącza sieci wodociągowej z likwidacją istniejącego przyłącza do zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego łączy nienazwany stosunek zobowiązaniowy – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 17 stycznia 2017 r., sygn. akt II OSK 939/15, prawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów