W celu zapewnienia jednolitego w skali kraju podejścia metodologicznego przyjęto sposób wyznaczania wód wrażliwych oraz OSN uwzględniający wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, a także wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska, analizy presji rolniczej oraz postanowienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20.11.2014 r. w sprawie C-356/13. W wyroku tym Trybunał uznał za zasadne zarzuty Komisji Europejskiej wobec Polski w zakresie niewystarczającego wyznaczenia wód wrażliwych i OSN z powodu nieuwzględnienia zasady przezorności oraz eutrofizacji Morza Bałtyckiego jako odbiornika wód z terytorium kraju.

OSN nie posiadają jeszcze przypisanych do nich programów działań. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem jednakowego dla wszystkich obszarów Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Rozporządzenia ustanawiające nowe wody wrażliwe i OSN zostały wydane przez Dyrektorów RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Z chwilą wejścia w życie aktualnie wydanych rozporządzeń przestały obowiązywać OSN wyznaczone w 2012 roku oraz w latach 2015-2016 przez Dyrektorów RZGW w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Wyjątek stanowią OSN z 2012 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wyznaczone przez RZGW w Gdańsku i RZGW w Poznaniu. Zachowują one moc do czasu zakończenia obowiązywania ustanowionych na nich w 2013 roku Programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Więcej na ten temat: www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Nowy-wykaz-wod-wrazliwych-na-zanieczyszczenie-zwiazkami-azotu-ze-zrodel-rolniczych-oraz-obszarow-szczegolnie-narazonych-OSN.html

Źródło: www.kzgw.gov.pl, stan z 12.04.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami