Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika bezpośrednio z art. 250 ust. 5 nowej ustawy o odpadach, który stanowi, że dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 2010 r. utraci moc najpóźniej 23 stycznia 2015 r. (24 miesiące od wejścia w życie ustawy o odpadach).

W projekcie nowego rozporządzenia określono jedynie sposób przeprowadzenia próby strzępienia, nie określono natomiast wzoru informacji o wynikach tej próby (obecnie obowiązujące rozporządzenie taki wzór zawiera) ponieważ informacja ta jest obecnie elementem sprawozdania – nie ma więc potrzeby sporządzania odrębnej informacji.

Opisany w nowym rozporządzeniu sposób przeprowadzania próby strzępienia nie zmienia się w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia. Przedsiębiorcy prowadzący strzępiarki poddają próbie strzępienia odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji po przeprowadzonym demontażu. Próbę strzępienia przeprowadza się w celu określenia średniej zawartości frakcji materiałowych uzyskiwanych w wyniku przerobu pojazdów wycofanych z eksploatacji, co z kolei służy określeniu poziomu ponownego użycia i odzysku oraz ponownego użycia i recyklingu w stosunku do masy pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dane przekazane przez prowadzących strzępiarki wykorzystywane są przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu przy sporządzaniu rocznych sprawozdań o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

Nie wiadomo jeszcze kiedy prace nad rozporządzeniem się zakończą – obecnie trwają jego konsultacje, ale pewne jest, że rozporządzenie wejdzie w życie przed 23 stycznia 2015 r.