Rozporządzenie dotyczy nowego instrumentu planistycznego wspierającego realizację m.in. przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w gminnym programie rewitalizacji i określa zakres ustaleń części tekstowej projektu miejscowego planu rewitalizacji (MPR) oraz graficzną formę zobrazowania stanu docelowego przemian obszarów zdegradowanych. MPR wprowadza ustalenia fakultatywne uchwalane wyłącznie dla obszaru rewitalizacji.

Taki plan stanowi szczególną formę „normalnego" miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (plan miejscowy). Gdy dla danego obszaru obowiązuje plan miejscowy, uchwalenie MPR zastępuje ustalenia tego planu. Zakres ustaleń prezentowanych w rozporządzeniu uzupełnia zakres wskazany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rozporządzenia te stosowane będą łącznie w przypadku opracowywania MPR.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 26 lipca 2016 r.