Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego odbyły sie 29 sierpnia br. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 4 kandydatów. Polegał on na prezentacji wizji zarządzania parkiem narodowym, sprawdzana była też znajomość prawa ochrony przyrody.

Konieczność przeprowadzania konkursów zakłada art. 101 Ustawy o ochronie przyrody. Zasady i tryb ich przeprowadzania określa rozporządzenie ministra środowiska z 7 września 2004 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami prowadzą Komisje konkursowe powołane przez ministra środowiska. W ich skład wchodzą - zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody - przedstawiciele resortu, Państwowej Rady Ochrony Przyrody i przedstawiciel marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę dyrekcji parku narodowego. Po zakończeniu konkursu komisje przekazują ministrowi środowiska dokumentację z jego przebiegu.